northconnect-europower-for-homepage-full

Kronikk: - NorthConnect må realiseres nå

NorthConnect er et meget godt prosjekt for Norge og må realiseres nå! Det skriver styreleder i NorthConnect Odd Øygarden i en kommentar til intervjuet med Auke Lont i europower.com.

Kronikk av styreleder i NorthConnect, Odd Øygarden:

Denne høsten skal NVE og Olje- og energidepartementet ta stilling til NorthConnects konsesjonssøknad. Kabelen blir den mest lønnsomme utenlandsforbindelsen i Norge. Det som er mindre kjent er at
NorthConnect vil ha gunstig virkning på det norske strømnettet.

1. juni uttalte konsernsjef i Statnett Auke Lont seg om NorthConnect til Europower. Lont er naturlig nok opptatt av hvilke konsekvenser NorthConnect kan få for det norske sentralnettet.
Vi deler Lonts vurdering – ved utbygging av mellomlandsforbindelser må flere hensyn ivaretas. Både stabiliteten i sentralnettet og kabelens handelsinntekter – som vil bidra til redusert nettleie – må tillegges vekt. Statnetts analyser viser at NorthConnect vil ha en gunstig effekt for det norske kraftsystemet.

Hvordan kan det ha seg?

Årsaken er at det norske sentralnettet er inndelt i flere prisområder. Det er stor forskjell mellom prisområdene. I noen områder er det få eller ingen utenlandsforbindelser, i andre er det flere. I for
eksempel prisområde NO2 på Sørlandet er det i dag hele fem utenlandskabler, og det er i tillegg to under bygging. NorthConnect skal tilknyttes prisområde NO5 på Vestlandet. Der er det i dag ingen
utenlandsforbindelser, og NorthConnect-kabelen vil derfor bli den første. Samtidig er NO5 det prisområdet med høyest kraftoverskudd, og overskuddet forventes å vokse.

Kraftoverskuddet i NO5 er først og fremst en mulighet, men innebærer også en utfordring da overskuddssituasjonen må håndteres. Alternativet til å bygge NorthConnect er at overskuddskraften i
NO5 ikke blir utnyttet i nedbørsrike perioder, fordi det ikke er tilstrekkelig kapasitet i nettet. Alternativt må det foretas betydelige investeringer i nettutbygging for å kunne transportere kraften til andre
områder i Norge. Den første valgmuligheten innebærer å la norsk vannkraft gå til spille. Den andre betyr å pålegge samfunnet store kostnader og forbrukerne høyere nettleie. Begge disse alternativene er dårlige løsninger for Norge.

NorthConnect vil derimot håndtere dette overskuddet igjennom kraftutveksling med Storbritannia og gi Norge store inntekter. Beregninger viser at NorthConnect vil gi 14 milliarder i samfunnsøkonomisk
gevinst. 

Selv om kraftprisen i perioder kan bli høyere i Norge som følge av økt kraftutveksling, vil den økte kostnaden bli kompensert ved at NorthConnect fjerner behovet for kostbare nettinvesteringer nasjonalt.
Det vil også reduserer tapet i sentralnettet. I tillegg skal ekstraordinære inntekter fra NorthConnect tilfalle fellesskapet. Dette vil begrense økningen i nettleien, slik at de samlede effekter på strømpris
(nettleie og kraftpris) vil bli minimal.

NorthConnect er den eneste kabelen som vil tilknyttes prisområde NO5, hvor det er rikelig med fleksibel vannkraft. Dette i motsetning til prisområde NO2, hvor det snart vil være tilknyttet syv kabler som må dele på reguleringsressursene. Det kan derfor være grunner for Statnett til å innta en avventende holdning til flere kabler i prisområde NO2, men som påpekt ovenfor er derimot situasjonen i prisområde NO5 helt annerledes. Den store forskjellen mellom NO2 og NO5 er hovedgrunnen til at NorthConnect kan tildeles konsesjon og bygges ut før de to siste kablene i NO2 er satt i drift.

Vi vil her minne om at Statnetts kabler NSL og NordLink ble gitt konsesjon før Skagerak 4 var satt i drift. 

Følgelig forelå det ikke driftserfaring fra den nye omformerteknologien da konsesjonen ble gitt, men erfaringene fra Skagerak 4 ble innarbeidet i utviklingen av kabelprosjektene NordLink og NSL. På samme måte kan erfaringene fra NordLink og NSL innarbeides i utviklingen av NorthConnect. Et eventuelt krav om at det skal foreligge erfaringer fra NordLink og NSL før det kan gis konsesjon til NorthConnect, vil derfor representere et brudd med likebehandlingsprinsippet. I og med at NorthConnect først vil komme i drift 2-3 år etter at NordLink og NSL er satt i drift, vil det være god tid til å hensynta erfaringer fra NordLink og NSL i utviklingen av NorthConnect. NorthConnect er innstilt på et tett samarbeid med Statnett for å få dette til på en god måte.

Utenlandsforbindelsene har bidratt til å gi Norge en sikrere energiforsyning, og til å utløse nye investeringer i fornybar energi. Forbindelsen til Nederland gir i dag de høyeste flaskehalsinntektene. En
stor andel av denne kraften som eksporteres via NorNed, reeksporteres imidlertid til Storbritannia. Flaskehalsinntektene over forbindelsen mellom Nederland og Storbritannia er betydelig høyere og tilfaller disse landene. Derfor er det viktig å bygge direkte kabelforbindelser mellom Norge og Storbritannia for sikre høyest verdiskaping for Norge istedenfor å bygge transittkabler via tredjeland til Storbritannia. For transittkabler vil største parten av verdiskapingen fra den norske fleksible vannkraften tilfalle andre land.

NSL og NorthConnect er eksempler på slike direkte forbindelser som gir høyest verdiskapning for Norge.

 

Les artikkelen på sitt opprinnelige nettsted: http://www.europower.com/no/article289597.ece (krever log-in med brukernavn og passord)

Europower.com
Sjefredaktør: Tor Gjendem
Redaktør: Mona Adolfsen
Telefon: 22001150
Legal statement
E-post
marked@europower.com
news@europower.com
analyse@europower.com
Europower AS
Christian Krohgs gate 16
Postboks 1182 Sentrum
0107 Oslo